Nội dung khóa học - Quản trị chiến lược  Phần 1 - Giới thiệu
Available in days
days after you enroll
  Phần 2 - Quá trình hoạch định chiến lược - thực thi chiến lược
Available in days
days after you enroll
  Phần 3 - Phân tích cạnh tranh
Available in days
days after you enroll
  Phần 4 - Phân tích tiềm lực của doanh nghiệp
Available in days
days after you enroll

Đăng ký học